Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

LR Įstatymai

 • Mokslo ir studijų įstatymas
 • Viešųjų pirkimų įstatymas
 • Mokslininkų valstybinių pensijų laikinasis įstatymas
 • Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Darbo kodeksas)
 • LR Vyriausybės nutarimai mokslo ir studijų klausimais

 • 2014-04-30 Nr. 411 "Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo "
 • 2012-12-05 Nr. 1494 "Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013-2020 metų plėtros programos patvirtinimo "
 • 2009-06-17 Nr. 597 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
 • 2010-05-12 Nr. 561 "Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo"
 • 2008-11-24 Nr. 1263 "Dėl integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programos patvirtinimo"
 • Kiti teisiniai dokumentai

 • LR Švietimo ir mokslo ministro ir Ūkio ministro 2015 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-422/4-293Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo"
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 05 d. įsakymas Nr. V-79 "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos“ pakeitimo
 • LR Švietimo ir mokslo ministro ir Ūkio ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-59/4-48Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo"
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. V-1457 "Dėl mokslo krypčių patvirtinimo"
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-2117Dėl Atviros prieigos centro valdymo reglamento patvirtinimo"
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-1019 "Dėl Doktorantūros teisės suteikimo" (Galiojanti redakcija nuo 2015-11-10)
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 01 d. įsakymas Nr. V-263Dėl bendrosios nacionalinės kompleksinės programos patvirtinimo “ pakeitimo.
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. ISAK-1475Dėl Jungtinių tyrimų programų rengimo ir įgyvendinimo aprašo patvirtinimo", pakeitimas 2010-06-02 Nr. V-809
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. ISAK-3207Dėl Protų susigrąžinimo ir pritraukimo programos patvirtinimo"